BUCAK BELEDİYESİ’NDEN İLAN

Ana Sayfa » RESMİ İLANLAR » BUCAK BELEDİYESİ’NDEN İLAN
Paylaş
Tarih : 23 Temmuz 2014 - 8:47

İ L A N

RESMI ILAN

1-İlçemiz Karayvatlar Mahallesi tapunun 30M lll d pafta 187 ada 5 parsel mevcut imar planında Maxh=10.00 m bina yüksekliğine sahiptir. Ancak İmar planında 2.50 subasman kotu sınırı ilgili parselde sonlanmıştır. 2.50 su basman kotu sınırının imar planında 187 ada 5 parseli de içine alacak şekilde düzenlenebilmesi için taleb incelendi. Parselin bulunduğu alanda +2.50 subasman kotu ihtiyacı tespit edilemediği için talebin reddine, 04.07.2014 tarih ve 153 sayılı B.M.K. ile karar verilmiştir.

2-İlçemiz Alaattin mahallesi 608 adanın kuzeyindeki mevcut ev imar planı dışında iken revizyon imar planında Resmi kurum Alanı içinde kalmaktadır. Evin isabet ettiği alanın konut alanına dönüştürülmesi için taleb incelendi.
İmar mevzuatı gereği sosyal donatı alanları küçültülemez. Bu sebeple azalacak resmi kurum alanı için yeni bir alan oluşturulduğu taktirde konu tekrar değerlendirilebilecektir. Bu nedenle talebin reddine, 04.07.2014 tarih ve 154 sayılı B.M.K. ile karar verilmiştir.

3- İlçemiz Alaattin Mahallesi tapunun 38 pafta 97 ada 19 parsellerin isabet ettiği imar adası İ-5 Maxh=18.50 m Ticari sahadır. 97 ada 18 parselin isabet ettiği imar adası ise Ayrık nizam E.0.80 Maxh=18.50 m konut alanı olup, Parseller farklı yapı nizamındadır. 97 ada 18 ve 19 nolu parsellerin derinliği ve cephelerinin az olmasından dolayı yapılaşma şartlarını taşımadığından parsellerin birleştirilerek aynı imar koşullarına gelebilmesi ve İmar adasının yeniden düzenlenmesi
İçin taleb incelendi.Söz konusu adada yapılacak çalışma sonrasında konunun değerlendirilmesine,
04.07.2014 tarih ve 155 sayılı B.M.K. ile karar verilmiştir.

4- İlçemiz Yeni mahalle ince yol mevkiinde tapunun 30MlVd pafta 493 ada 3 parselin isabet ettiği imar adası revizyon imar planında Ayrık nizam E:0.90-Maxh=14.50‘dir. Ancak 493 nolu imar adasının kuzeyindeki imar adalarının yapılaşma nizamı Ayrık nizam E:1.20 olarak düzenlenmiştir. Bu nedenle 23 Nisan caddesine cepheli 493 nolu imar adasının (E:1.20) olarak yeniden düzenlenmesi için taleb incelendi, söz konusu alanda yoğunluk artışının getirmiş olduğu sosyal donatı ihtiyacı karşılandığı taktirde konunun tekrar değerlendirilmesine, 04.07.2014 tarih ve 156 sayılı B.M.K. ile karar verilmiştir.

5-İlçemiz Alaattin Mahallesi tapunun 38 pafta 94 ada 15 parselin batı cephesinde 7 metrelik imar yolu bulunmaktadır ve yol açık değildir. Plandaki açık olmayan 7 metrelik yol üzerinde mevcut evler olup, bu haliyle yolun açılmasının mümkün olmadığından, 94 ada 15 parselin isabet ettiği imar adasında teknik inceleme yapılarak ekteki istenilen duruma göre plan tadilatının yapılabilmesi için taleb incelendi.Söz konusu alanda yerinde yapılacak keşiften sonra konunun tekrar değerlendirilmesine, 04.07.2014 tarih ve 157 sayılı B.M.K. ile karar verilmiştir.

6-İlçemiz Çamlıca mahallesi 1708 sokağın doğusundaki mevcut ev imar planı dışında iken, revizyon imar planında KÜLTÜREL TESİS ALANI içinde kalmaktadır. Evin isabet ettiği alanın konut alanına dönüştürülmesi için yapı sahibinin talebi incelendi. İmar mevzuatı gereği sosyal donatı alanları küçültülemeyeceğinden talebin reddine, 04.07.2014 tarih ve 158 sayılı B.M.K. ile karar verilmiştir.

7- İlçemiz Atilla mahallesi tapunun 200 ada 282-283 parsellerin sahibi ÖZELLER MADENCİLİK Belediyemizce 2012 yılında onaylanarak yürürlüğe giren Antalya Burdur karayolunun doğu ve batısını kapsayan sanayi alanları imar alanında ilgili yerin doğusundan 20 metrelik imar yolu geçirilmiştir. Söz konusu yerde mermer fabrikası olduğu için bu yolun açılması mümkün olmadığından dolayı mağduriyetlerinin olacağını belirterek bu 20 metrelik yolun güzergahının değiştirilmesi için taleb incelendi. Bucak Organize Sanayi Bölgesi ve DSİ’den uygun görüş alındıktan sonra konunun değerlendirilmesine, 04.07.2014 tarih ve 159 sayılı B.M.K. ile karar verilmiştir.
8- İlçemiz Yeni Mahalle Turba mevkii tapunun 14 pafta, 173 ada 2603 parselde kayıtlı mülkiyeti hazineye ait taşınmaza Kız Teknik ve Meslek Lisesi yapılması için 2603 parselin doğu ve batı imar yollarından çekme mesafelerinin 10 metreye düşürülmesi talebi incelendi.
Şehir Plancısı tarafından hazırlanan 1/1000 uygulama imar planı tadilatı ve 1/5000 nazım imar planı tadilatının kabulüne, 04.07.2014 tarih ve 160 sayılı B.M.K. ile karar verilmiştir.

9- İlçemiz Yeni mahalle bağaltı mevkii tapunun 486 ada 8 parselde kayıtlı mülkiyeti hazineye ait taşınmaza imam hatip lisesi yapılacak olup belirtilen alanın kuzeyindeki 25.50 metrelik imar yolundan çekme mesafesinin 10 metre olarak düzenlenmesi talebi incelendi.
Şehir Plancısı tarafından hazırlanan 1/1000 uygulama imar planı tadilatı ve 1/5000 nazım imar planı tadilatının kabulüne, 04.07.2014 tarih ve 161 sayılı B.M.K. ile karar verilmiştir.

10-Mimar Osman ŞAHİN tarafından, İlçemiz sınırları içerisinde + 2.50 subasman kotunun verilmediği dağ eteklerinde bulunan arsaların genellikle halkın gariban kişiler tarafından alındığından dolayı bu bölgelerde eksik kat uygulamasının yapılması halkımızın yararına olacağını ifade edilmektedir.
İmar planı genelinde + 1.00 su basman vizesi uygulanan imar adalarında talep edilmesi halinde imar planındaki kata uyulmadan eksik katlı bina yapılması için talebi incelendi.
İlgili yasa ve yönetmelikler gereği planda belirtilen emsal ve h yüksekliğinin ve bu koşulların gerektirdiği kullanımların ruhsattaki projelerde çizilmesi (ayrılması) zorunludur. Ancak imar planı genelinde emsal ve hmax ne olursa olsun özellikle mimari projelerde (dublex, triplex, villa vb) eksik katlı proje ve hesaplarla ruhsatlandırmak mümkün olacaktır. Söz konusu talebin reddine, 04.07.2014 tarih ve 162 sayılı B.M.K. ile karar verilmiştir.

11-İlçemiz Karayvatlar Mahallesi çubukiçi mevkii tapunun 87 pafta 971 ada 4 ve 5 parsel tarla vasfında olup imar planı dışında kalmaktadır. İlgili taşınmazlarda mevzi imar planı yapılması için müracaat incelendi. Söz konusu alanda mevzii imar planı hazırlandıktan sonra talebin değerlendirilmesine, 04.07.2014 tarih ve 163 sayılı B.M.K. ile karar verilmiştir.

12- İlçemiz Alaattin Mahallesi tapunun 38 pafta 98 ada 1 nolu parselin içindeki kerpiç evi de içerisine alarak arsaların ortasından geçen 7 metrelik imar yolu bulunmaktadır. Mağduriyetin giderilmesi için İmar adasındaki parsellerin konumu dikkate alınarak, İmar planında konmuş olan 7 metrelik imar yolunun kaldırılması veya bu bölgede 3194/18 madde uygulaması yapılması için taleb incelendi.Şehir Plancısı tarafından hazırlanan 1/1000 uygulama imar planı tadilatı ve 1/5000 nazım imar planı tadilatının kabulüne, 04.07.2014 tarih ve 164 sayılı B.M.K. ile karar verilmiştir.

13-Belediyemizce 29.08.2012 tarih ve 970 sayılı yazımız ile İmar planı dışında kalan İlçemiz Atilla Mahallesi Deliktaş mevkii 228 ada 6 parsel üzerine “Dini Tesis Alanı “ olarak mevzi imar planı yapılabilmesi için İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne görüş sorulmuştur. İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce;
Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün 18.02.2014 tarih 923-14094 saylı yazısı ile Toprak koruma ve arazi kullanım kanunun 13.maddesi d bendi gereğince mevzii imar planı yapılmak üzere tarım dışı amaçla kullanılması için uygun görüş verilmiştir.Mevzii imar planı yapıldıktan sonra konunun değerlendirilmesine, 04.07.2014 tarih ve 165 sayılı B.M.K. ile karar verilmiştir.

14- İlçemiz Oğuzhan Mahallesi tapunun 24 pafta 1246 ada 3 ve 4 parselin isabet ettiği imar adasının İmar planında yapılaşma nizamı Tam Ticari Saha B-4 Maxh:15.50 m olup, güneyinde 10 metrelik imar yoluna ve kuzeyindeki Kılıçlı deresine cepheli parseldir. Mevcut parsellerin küçük ve derinliği az olması nedeniyle yapılaşma şartları oluşmayacağından, 10 metrelik yoldan çekme mesafesinin sıfır olarak yapılabilmesi için gayrimenkul sahiplerinin talebleri incelendi.
Söz konusu alanda 10 metrelik yoldan 2.5 metre çekme mesafesi önerilerek parsellerin içinde yapı yapılmasına imkan sağlanmış, ayrıca aynı ada içerisindeki 1 nolu parselin batısındaki mevcut çocuk bahçesi plana işlenmiştir.
Şehir Plancısı tarafından hazırlanan 1/1000 uygulama imar planı tadilatı ve 1/5000 nazım imar planı tadilatının kabulüne, 04.07.2014 tarih ve 166 sayılı B.M.K. ile karar verilmiştir.

15-İlçemiz Oğuzhan Mahallesi tapunun 24 pafta 126 ada 13 parselin isabet ettiği imar adasının İmar planında yapılaşma nizamı Tam ticari saha B-4 Maxh:15.50 m olup, parselin doğusunda park bulunmaktadır. parselin doğusundaki parktan 5 metre çekilmesi halinde yapılaşma şartları oluşmadığı iddiası ile, parkta çekme mesafesinin sıfır olarak yapılabilmesi için taleb incelendi. Konu ile ilgili imar planı değişiklik dosyası hazırlandıktan sonra değerlendirilmesine, 04.07.2014 tarih ve 167 sayılı B.M.K. ile karar verilmiştir.

16-İlçemiz Konak mahallesi Olukaltı mevkii tapunun 30M lVd 353 ada 1 parsel mevcut imar planında terk işlemleri tamamlanarak imar parseli haline gelmiştir. Ancak Revizyon imar planı yapılırken ilgili parsel dikkate alınmamış ve her iki yola terk işlemi olmuştur. Mağduriyet yaratan konunun düzeltilebilmesi için taleb incelendi. Konu ile ilgili imar planı değişiklik dosyası hazırlandıktan sonra değerlendirilmesine, 04.07.2014 tarih ve 168 sayılı B.M.K. ile karar verilmiştir.

17-İlçemiz Konak Mahallesi tapunun 30L lll c pafta 496 ada 7 parsel üzerindeki Mevcut bina 3 katlı olup, yapı ruhsatlıdır. Uygulama imar planında taşınmazın isabet ettiği imar adası Ayrık nizam E:0.90 Maxh=14.50 metre olup, imar durumuna göre 3 kat için emsal hakkı oluşmuştur.
Taşınmaz sahibi son katta kullanım hakkının % 80 emsalden az kaldığından; İmar planı notlarının arsa ve yapılar ile ilgili ll. Bölümün 5.maddesinin 2.fıkrasında belirtilen “ Ancak yapıların son katında kullanılmak istenilen emsal oranı hiçbir koşulda yapıdaki ortalama daire büyüklüğünün ( Emsale dahil alanlar ) %80’inden az olamaz “ denilmekte olup, bu maddenin plan notlarından iptal edilerek kaldırılması için talebi incelendi.
Plan notlarında ‘ancak yapıların son katında kullanılmak istenen emsal oranı hiçbir koşulda yapıdaki ortalama daire büyüklüğünün emsal dahil olanlar %80’ den az olamaz ibaresinin %60’dan az olamaz olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği dosyasının hazırlandıktan sonra görüşülmesine, 04.07.2014 tarih ve 169 sayılı B.M.K. ile karar verilmiştir.

18- İlçemiz Pazar Mahallesi kadastro 25 pafta 101 ada imar planında kuzey cepheden geçen 19.50 metrelik yola cepheli parseller ikiz nizam 5 kat Maxh=18.50 m.dir. ilgili adanın ikiz nizam olarak planlanan parsel cephelerinde ekli krokide hazırlanmış olan kütle nizam düzenlenmesine göre onaylanması için taleb incelendi.
Ancak yapılan incelemede bu adadaki parsellerin cephe ve derinliklerinin büyük olması, belediye encümenine ikiz nizam başvurusu ile hazırlanmış kütle plan taslağının birçok parsel için mağduriyet yaratacak sebepleri ile ilgili adanın imar planı değişikliği ile ayrık nizam olarak değerlendirilmesi uygun olacağı kanaati oluşmuştur.
Söz konusu adanın batısında kalan tüm imar adalarında aynı yola cepheli parsellerde bitişik nizam önerilmiş olduğundan, bu adada’ da bitişik nizam yapılanmanın devam etmesi uygun bulunmuştur. Söz konusu talebin kabulüne, 04.07.2014 tarih ve 170 sayılı B.M.K. ile karar verilmiştir.

19- İlçemiz Atilla mahallesi Köseler Harman Yeri mevkii tapunun 174 ada 139 parselin terk işlemleri tamamlanarak imar parseli haline gelmiştir. Ancak Revizyon imar planı yapılırken ilgili parsel dikkate alınmamış ve yola terk işlemi olmuştur. Konunun düzeltilebilmesi için taleb incelendi.174 ada 139 nolu parselin uygulama görmüş olduğu dikkate alınarak güneyindeki yolun kaldırılması, parsel sınırının korunması, camii alanının da kuzeye doğru büyütülmesi ve ihtiyaç olmayan yolun camii alanına kazandırılması uygun görülmüştür. Şehir Plancısı tarafından hazırlanan 1/1000 uygulama imar planı tadilatı ve 1/5000 nazım imar planı tadilatının kabulüne, 04.07.2014 tarih ve 17 1 sayılı B.M.K. ile karar verilmiştir.
20-İlçemiz Alaattin Mahallesi 561,794,1341 ve 1342 adalardaki parsellere göre 10 metrelik imar yolunun yeniden düzenlenmesi için İmar ve Şehircilik Müdürlüğü talebi incelendi.
Söz konusu bölgede uygulama görmüş parselleri dikkate alacak şekilde 10 metrelik yol yeniden düzenlenmiştir.
Şehir Plancısı tarafından hazırlanan 1/1000 uygulama imar planı tadilatı ve 1/5000 nazım imar planı tadilatının kabulüne, 04.07.2014 tarih ve 172 sayılı B.M.K. ile karar verilmiştir.

21- İlçemiz Barbaros Mahallesi Onaçyakası mevkii tapunun 30L l b pafta 314 ada 255 parsele inşaat yapılmak istenilmektedir. Ancak 255 parselin içerisinde 20 parsel artık parsel olarak kalarak yapılaşmayı engellemektedir. Ada çizgisinin 255 parselin sınırlarından geçirilerek ada çizgisinin düzeltilip yapılaşmaya uygun hale getirilebilmesi için taleb incelendi.
314 ada 255 nolu parselde yapılmış olan ifraza uygun olarak ada kenarının parsel sınırlarına getirilmesi uygun görülmüştür.Şehir Plancısı tarafından hazırlanan 1/1000 uygulama imar planı tadilatı ve 1/5000 nazım imar planı tadilatının kabulüne, 04.07.2014 tarih ve 173 sayılı B.M.K. ile karar verilmiştir.

22- İlçemiz yetmiş evler mahallesi belediyemize ait tapunun N25a-02d-2a pafta 1016 ada 4 parsel imar planında hmax:6,50’dir. Belediyemize ait ilgili parselin imar planında çevresindeki yapılaşma şartları ve toplam yükseklikleri ile yeni yapılacak hastanenin toplam yapı yüksekliği dikkate alındığında, belediyemizce yapılacak olan 1016 ada 4 parseldeki yapılaşmanın imar koşulları E:serbest ve hmax:18,50 metre olabilmesi için imar planı tadilatı yapılması talebi incelendi
Şehir Plancısı tarafından hazırlanan 1/1000 uygulama imar planı tadilatı ve 1/5000 nazım imar planı tadilatının kabulüne, 04.07.2014 tarih ve 174 sayılı B.M.K. ile karar verilmiştir.

23-14 Haziran 2014 tarih ve 29030 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan MEKANSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ’nin İmar planı revizyonu ve ilaveleri konulu 25.maddesine göre;
(1) İmar planlarının ihtiyaca cevap vermediği veya uygulamasının mümkün olmadığı durumlar ile üst kademe plan kararlarına uygunluğunun sağlanması amacıyla planın tamamının veya plan ana kararlarına etkileyecek bir kısmının yenilenmesi için bu yönetmelikte belirtilen ilke, esas ve standartlara uygun olarak imar planlarında revizyon yapılır.

(2)İmar planlarının ihtiyaca cevap vermediği durumlarda, mevcut plana bitişik ve mevcut planın genel arazi kullanım kararları ile süreklilik, bütünlük ve uyum sağlayacak biçimde, bu yönetmelikte belirtilen ilke, esas ve standartlara uygun olarak ilave imar planı yapılabilir denilmektedir.

İlgili yönetmelik şartlarının İmar planımız açısından oluştuğu kanaati ile Bucak İmar Planlarının ilave alanlar ve mevcut gereklilikler açısından tekrar ele alınarak revize edilmesine, 04.07.2014 tarih ve 175 sayılı B.M.K. ile karar verilmiştir.

24- İlçemiz Yetmiş Evler Mahallesi belediyemize ait tapunun N25a-02d-2a pafta 1016 ada 4 parselde belediyemiz ihale yöntemi ile inşaat yapılabilmesi amacı ile belediye encümenine yetki verilmesine, 04.07.2014 tarih ve 181 sayılı B.M.K. ile karar verilmiştir.

25-İlçemiz Çavuşlar Mahallesi belediyemize ait tapunun N25a-02c-3b pafta 30 ada 2 parselde belediyemiz ihale yöntemi ile inşaat yapılabilmesi amacı ile belediye encümenine yetki verilmesine, 04.07.2014 tarih ve 182 sayılı B.M.K. ile karar verilmiştir.

26- İlçemiz Alaattin Mahallesi 39 pafta 958 ada 1 parselde 45,39 M2 hisse,958 ada 9 parselde 20,24 M2 hisse,958 ada 8 parselde 6.91 M2 hisse Bucak belediyesine aittir. Meryem ÜNAL, Hacer OKTAY, Leyla DUMAN, Neriman AYAZ, Bilal DURNA, Ali DURNA, Ayşe DURNA bu parsellerin diğer hissedarlarıdır.
Diğer hissedarlar tarafından 958 ada 1 parseldeki 45,39 M2’lik hisse,958 ada 9 parsel 20,24 M2 lik hisse,958 ada 8 parseldeki 6.91 M2 lik Belediyemize ait toplam 72.54 M2’lik hissesine karşılık 64 ada 34 nolu parseldeki toplam 476,39 hisselerini takas yapmak istemektedirler. Belediyemiz ve diğer hissedarlar arasında yapılacak olan söz konusu takas için belediye encümenine yetki verilmesine, 04.07.2014 tarih ve 183 sayılı B.M.K. ile karar verilmiştir

 

 

BUCAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Etiketler :

SPONSOR REKLAMLAR

BENZER HABERLER

AZİZİYE ŞENLİĞİNİN 18.’Sİ PAZAR GÜNÜ YAPILACAK

AZİZİYE ŞENLİĞİNİN 18.’Sİ PAZAR GÜNÜ YAPILACAK Burdur Yörük İl Beyi ve 647. Kırkpınar Güreş Ağası İşadamı Mehmet Cadıl sponsorluğunda

CADIL’DAN VALİ ŞILDAK’A ŞENLİĞE DAVET

CADIL’DAN VALİ ŞILDAK’A ŞENLİĞE DAVET Portsan Mermer Yönetim Kurulu Başkanı İşadamı Mehmet Cadıl, Vali Hasan Şıldak’ı ziyaret ederek

Kibyra İçin 828.000.00 TL Ödenek

Kibyra İçin 828.000.00 TL Ödenek AK Parti Burdur Milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur, Gölhisar İlçesi Kibyra Örenyeri ziyaretçi karşılama

EN SON HABERLER

KÖŞE YAZARLARI