İHALE İLANI

Ana Sayfa » RESMİ İLANLAR » İHALE İLANI
Paylaş
Tarih : 06 Kasım 2017 - 13:10

2018 YILI AKARYAKIT ALIMI 2018 YILI AKARYAKIT ALIMI

BUCAK BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
2018 Yılı Akaryakıt Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası : 2017/5618741-İdarenina) Adresi : Pazar Mah. Atatürk Cad. No:1 BUCAK BURDUR BUCAK/BURDURb) Telefon ve faks numarası : 2483251001 – 2483253181c) Elektronik Posta Adresi : ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-İhale konusu malına) Niteliği, türü ve miktarı : 17.000 Litre Motorin, 200 Litre Kurşunsuz Benzin 2018 Yılı Akaryakıt Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.b) Teslim yeri : Bucak Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüc) Teslim tarihi : Malın/İşin teslim süresi 365 takvim günüdür. Sözleşmenin imzalanmasını takip eden 365 gün içerisinde idarenin isteği doğrultusunda peyder pey yüklenici teslimi gerçekleştirecektir.3- İhalenina) Yapılacağı yer : Bucak Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüb) Tarihi ve saati : 15.11.2017 – 10:004. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler: a) İstekli bir ” Akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşu “ise; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belgeyi,b) İstekli bir ” Akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşunun bayisi “ise; Teklifin sahibinin bayisi olduğu kuruluştan verilmiş “Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun bayisi olduğuna dair bayilik yazısı ve bayilik sözleşmesini,c) İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan bayilik yapmak üzere verilmiş olan istasyonlu bayilik belgesini4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı Bucak Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü adresinden satın alınabilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bucak Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 () takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diğer hususlar:İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. 

SPONSOR REKLAMLAR

BENZER HABERLER

BUCAK’A 7 MİLYON TL’LİK YATIRIM

BUCAK’A 7 MİLYON TL’LİK YATIRIM AK Parti Bucak İlçe Başkanı Av. Adem ŞENGÜL, 2018 yılında Bucak’a Akdeniz Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi

Meslektaşlarından Kanal 15’e Ziyaret

Meslektaşlarından Kanal 15’e Ziyaret Burdur’un 1994 yılından bu tarafa ilk ve tek televizyon kanalı Kanal 15, geçtiğimiz aylarda yeni binasına

Özel Öğrencilere Karnelerini Kaymakam Verdi

Özel Öğrencilere Karnelerini Kaymakam Verdi Bucak’ta Özel Öğrencilere Karnesi İlçe Kaymakamı Yalçın SEZGIN tarafından verili. İlçe kaymakamı

EN SON HABERLER

KÖŞE YAZARLARI