İHALE İLANI

Ana Sayfa » Gündem » İHALE İLANI
Paylaş
Tarih : 02 Ocak 2018 - 7:14

ÖZEL HALK OTOBÜSÜ HATTI SATIŞI İHALE İLANI

Bucak Belediye Başkanlığından; 1.Belediyemizce ilçemize tahsisi yapılan M harf grubu Özel Halk Otobüsü plakası kullanım hakkının dağıtımına esas olmak üzere; 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesinin (p) bendi gereğince, Bucak Belediye Meclisi’nin almış olduğu 08/12/2006 tarih ve 155 sayılı kararına istinaden, Bucak Belediye Encümeni’nin 17/11/2017 tarih ve 333 sayılı kararı ile 1 (Bir)  adet olarak tespit edilen Özel Halk Otobüsü Plakası, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile satışı yapılacaktır. 2.İdarenin a. Adresi : Pazar Mahallesi Atatürk Caddesi No:1  Bucak/BURDUR b. Telefon ve Faks Numarası : 2483251001 – 2483253181 c. Elektronik Posta Adresi : info@bucak.bel.tr   3.İhale Konusu İşin

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine istinaden Açık Teklif usulü ile satışının yapılaması işidir.  a)Teslim Yeri : Bucak Belediye Başkanlığı 3.İhalenin a) Yapılacağı Yer : Bucak Belediye Başkanlığı Pazar Mahallesi Atatürk    Caddesi No:1 Meclis Toplantı Salonu b)Tarihi ve Saati : 09 Ocak 2018 – Saat: 14:00’da yapılacaktır. 4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:İsteklilerin aşağıda sıralanan şartları taşıması ve istenen belgeleri ibraz etmesi şarttır:Aşağıda belirtilen belgelerin bir bütün halinde hazırlanarak, ihale günü (09.01.2018) saat 12.30 dan önce Belediye Gelir Şefliğine eksiksiz teslim edilmesi gerekmektedir. Eksik evrak getirenler ihaleye iştirak ettirilmeyecektir. •İkametgâh belgesi (Nüfus Müdürlüğü’nden onaylı) •Nüfus Cüzdanı Fotokopisi •Geçici Teminatın yatırıldığına dair alındı belgesi •Adli Sicil Kaydı (Son 30 gün içerisinde alınmış olmalıdır) •Sürücü belgesi fotokopisi •İhaleye katılmak isteyen Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisi’nden ‘’Borcu Yoktur’’ yazısı. •Gerçek Kişiler için İmza Beyannamesi, Tüzel Kişiler için İmza Sirküleri. •İhaleye vekâleten katılması halinde noter tasdikli vekâletname. •İhaleye vekâleten katılması halinde; Vekil tayin edenin imza beyannamesi, vekâleten katılanın imza beyannamesi. •İhale şartnamesinin ve Bucak Belediyesi Özel Halk Otobüsü ve Toplu Taşımacılık Yönetmeliği’nin okunup aynen kabul edildiğine dair belge. (Şartname) •İhale dosyasının idareden doküman satın aldığına ilişkin form. 5.Belgelerin Teslimi; Belgeler en geç ihale günü (09.01.2018) saat:12:30’a kadar Bucak Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Şefliği‘ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderebilir. Telgraf veya faksla yahut sanal ortamda ya da CD ortamında yapılacak başvurular dikkate alınmayacak, postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.   6.Tekliflerin Değerlendirilmesiİhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi uyarınca Açık Teklif usulünce yapılacaktır. Açık arttırma aşağıda belirtilen bedelden başlayacak ve artırılmak suretiyle en yüksek rakamı verene iş ihale edilecektir.

7.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1İhale dokümanı, Bucak Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde görülebilir ve 100 TRY (YüzTürkLirası) bedel karşılığında olarak Bucak Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü adresinden satın alınabilir. 7.2 İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını almaları zorunludur. 8.Teminata ilişkin hususlar; 8.1 Teminat mektupları dışındaki teminatların Bucak Halk Bankası TR 84 0001 2009 3170 0007 0000 22 nolu hesaba “47 NOLU ÖZEL HALK OTOBÜSÜ PLAKA SATIŞI GEÇİCİ TEMİNAT” açıklamasıyla yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir. 8.2 Geçici teminat ihale artırımına esas bedelin  %3’ü olup bu işe ait geçici teminat en az 6.maddedeki tabloda belirtilen bedellerdir. Bu işe ait kesin teminat ise KDV Hariç Teklif Edilen bedelinin %6’sıdır. 9.İdare ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. 10.Keyfiyet ilan olunur.Kaymakamlık İlan No:2017/186  Hedef Gazetesi İlan No: 2017/68

SPONSOR REKLAMLAR

BENZER HABERLER

Vali Şıldak, Bucak’ta Rehabilitasyon Merkezi ve Umut Evlerine Ziyarette Bulundu

Vali Şıldak, Bucak’ta Rehabilitasyon Merkezi ve Umut Evlerine Ziyarette Bulundu Bucak’ta İsmail-Şerife Sarı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile

ÇKS Başvuruları Bucak Ziraat Odası’ndan Yapılabilecek

ÇKS Başvuruları Bucak Ziraat Odası’ndan Yapılabilecek Çiftçi Kayıt Sistemi başvurularının yakın bir zaman sonra Bucak Ziraat Odası’ndan

“Hedefimiz adaletli, şeffaf, çözüm üreten gönül belediyeciliği”

“Hedefimiz adaletli, şeffaf, çözüm üreten gönül belediyeciliği” Ak Parti İl Başkanılğı’nca düzenlenen kahvaltılı basın toplantısında,

EN SON HABERLER

KÖŞE YAZARLARI