ihale ilanı

Ana Sayfa » Gündem » ihale ilanı
Paylaş
Tarih : 13 Mart 2018 - 8:07

ETÜD PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR
ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-BUCAK DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Çamlık Orman İşletme Şefliği Yol Ağı Planı Yapımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası: 2018/111689
1-İdarenin
a) Adresi :Konak Mah. 2729 Sok. No: 24 PK: 15300 BUCAK/BURDUR
b) Telefon ve faks numarası :2483251059 – 2483251190
c) Elektronik Posta Adresi :bucakisl@ogm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :15.723,5 Hektar Genel Olan, 11.635,6 Hektar Ormanlık Alana Sahip Çamlık Orman İşletme
Şefliğinin 1 adet Orman Yol Ağı Planı Yapımı ( 8 Kalem hizmet alımı işi )
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer :Bucak Orman İşletme Müdürlüğü – Çamlık Orman İşletme Şefliği
c) Süresi :İşe başlama tarihinden itibaren 135(yüz otuz beş) gündür
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Bucak Orman İşletme Müdürlüğü Konak Mah. 2729 Sok. No: 24 P.K. 15300 Bucak – BURDUR
b) Tarihi ve saati :22.03.2018 – 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
a- İsteklinin gerçek kişi olması halinde; ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda 08/07/2006 tarih ve 26222 sayılı resmi gazetede yayımlanan 5531 Sayılı Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği hakkında kanuna dair 08/04/2009 tarihli ve 27194 sayılı resmi gazetede yayımlanan Ormancılık ve Orman Ürünleri Bürolarının Kuruluş ve Çalışma Esasları yönetmeliğine göre alınmış Orman Mühendisleri Odasına kayıtlı, ruhsatlı ve çalışanlar listesine kayıtlı olduğunu gösterir belgeler.
b- İsteklinin tüzel kişi olması halinde; tüzel kişinin 08/07/2006 tarih ve 26222 sayılı resmi gazetede yayımlanan 5531 Sayılı Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği hakkında kanuna dair 08/04/2009 tarihli ve 27194 sayılı resmi gazetede yayımlanan Ormancılık ve Orman Ürünleri Bürolarının Kuruluş ve Çalışma Esasları yönetmeliğinin 12 ve 13. maddelerine göre veya genel ticari hükümlerine göre kurulmuş ve ticaret sicil gazetesinde yayımlanan ana sözleşmesinde 5531 sayılı kanunun 4. maddesinde sayılan ve içinde uzmanlık konuları işleri yapmaya yetkili, ortakları arasında veya daimi teknik personel kadrosunda Orman Mühendisleri Odasına kayıtlı, ruhsatlı ve çalışanlar listesine kayıtlı orman mühendisleri veya orman yüksek mühendisleri bulunan tüzel kişi olması koşulu ile mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgeler.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
1 adet 100 metre mesafe ölçerli arazi aracı, 1 adet pusula, 1 adet GPS, 1 adet klizimetre, 1 adet yükseklikölçer.
Yukarıda belirtilen makine ve ekipmanlar için isteklinin kendi malı olması şartı aranmayacak olup, makine ve ekipmana ilişkin belgeler sözleşme sırasında sunulacaktır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Her türlü Orman Yolu Yol Şebeke Planı Yapılması Hizmet Alımı İşi
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Bucak Orman İşletme Müdürlüğü Muhasebe Servisinden adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bucak Orman İşletme Müdürlüğü Muhasebe Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 70 (yetmiş) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Kaymakamlık İlan No:50 Hedef Gazetesi İlan No: 18

SPONSOR REKLAMLAR

BENZER HABERLER

CİHANGİR İSLAM BUCAK’A GELİYOR

CİHANGİR İSLAM BUCAK’A GELİYOR İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Cihangir İSLAM, Bucak’a geliyor. Saadet Partisi Bucak İlçe Başkanlığı

AK GENÇLİK’TEN ANMA GECESİNE DAVET!

AK GENÇLİK’TEN ANMA GECESİNE DAVET! Ak Parti Bucak Gençlik Kolları seçim çalışmalarının yanında sosyal etkinliklerde de bulunuyor. Ak Gençlik,

FARKINDALIK KONSERİNE TÜM HALKIMIZ DAVETLİ

FARKINDALIK KONSERİNE TÜM HALKIMIZ DAVETLİ Bucak Melekler Engelliler Derneği, 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü dolayısıyla bir etkinlik düzenliyor.

EN SON HABERLER

KÖŞE YAZARLARI