ihale ilanı

Ana Sayfa » Gündem » ihale ilanı
Paylaş
Tarih : 05 Temmuz 2018 - 7:15

BURDUR MERKEZ ERCAN AKIN FEN LİSESİ PANSİYONU DOĞALGAZ KAZANI, SPOR LİSESİ, BURDUR BUCAK AKDENİZ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM işi
BURDUR İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİK
BURDUR MERKEZ ERCAN AKIN FEN LİSESİ PANSİYONU DOĞALGAZ KAZANI, SPOR LISESI, BURDUR BUCAK AKDENİZ MESLEKI VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM Işi yapım işi 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. ihaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
ihale Kayıt Numarası : 2018/332147
1-idarenin
a) Adresi :Burç Mahallesi Cumhuriyet Meydanı 50. Yıl Kültür Sarayı 15100 BURDUR MERKEZ/BURDUR
b) Telefon ve faks numarası : 2482342060 – 2482338928
c) Elektronik Posta Adresi : planproje@burdurozid.gov.tr
ç) ihale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-ihale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : yapım işi, Burdur Merkez Ercan Akın Fen Lisesi Pansiyonu Doğalgaz Kazanı, Spor Lisesi,
Burdur Bucak Akdeniz Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Doğalgaz Dönüşüm işi, 3 adet
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale doküman’ içinde bulunan idari şartnameden ulaşabilirler.
b) Yapılacağı yer : BURDUR MERKEZ – BURDUR BUCAK
c) işe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. :
ç) işin süresi :Yer tesliminden itibaren 50 (elli) takvim günüdür.
3- ihalenin
a) Yapılacağı yer : BURDUR İL ÖZEL İDARESİ BİNASI (Plan Proje Yatırım ve inşaat Müdürlüğü) Burç Mahallesi
Cumhuriyet Meydanı 50. Yıl Kültür Sarayı Kat:1 Merkez/BURDUR
b) Tarihi ve saati : 12.07.2018 – 14:30
4. ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. ihaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza Beyannamesi veya imza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli Mali Müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
19/06/2018 tarih ve 30453-M sayılı resmi gazetede yayımlanan Yapım işlerinde Benzer İş Grupları Tebliğindeki C/IV. Grup GAZ TESİSATI İŞLERİ benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Makina Mühendisliği
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı BURDUR İL ÖZEL IDARESI (Plan Proje Yatırım ve inşaat Müdürlüğü) adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokumanın’ satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BURDUR İL ÖZEL İDARESİ (Plan Proje Yatırını ve inşaat Müdürlüğü) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birini fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) :1,00
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
Kaymakamlık İlan No: 124 Hedef Gazetesi İlan No: 40

SPONSOR REKLAMLAR

BENZER HABERLER

CUMHURBAŞKANIMIZI YANILTTILAR DİYENLER KENDİLERİNİ YANILTMIŞ ve KENDİLERİNİ ALDATMIŞLAR :

CUMHURBAŞKANIMIZI YANILTTILAR DİYENLER KENDİLERİNİ YANILTMIŞ ve KENDİLERİNİ ALDATMIŞLAR : AK Parti Burdur Milletvekili, TBMM Başkanlık Divanı

KAYMAKAMLIK UYARDI!

KAYMAKAMLIK UYARDI! Muhtar adaylarının YSK’ nın 1130 no’lu kararında belirtilen yasaklara uymalarını istedi.   Bucak Kaymakamlığı

MAKÜ 2019 YILINDA DA HIZLA BÜYÜMEYE DEVAM EDECEK

MAKÜ 2019 YILINDA DA HIZLA BÜYÜMEYE DEVAM EDECEK AK Parti Burdur Milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nin

EN SON HABERLER

KÖŞE YAZARLARI