KATI YAKIT (KÖMÜR) SATIN ALINACAKTIR

Ana Sayfa » Gündem » KATI YAKIT (KÖMÜR) SATIN ALINACAKTIR
Paylaş
Tarih : 26 Temmuz 2018 - 6:54

KATI YAKIT (KÖMÜR) SATIN ALINACAKTIR
Bucak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlık
2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Temel Eğitim Okullarına Kışlık Kalorifer Kömürü Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 
19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2018/351097
1-İdarenin
a) Adresi :KONAK MAHALLESI CUMHURIYET CADDESI ESKI HÜKÜMET KONAGI 15300 
BUCAK/BURDUR
b) Telefon ve faks numarası :2483251049 – 2483257968
c) Elektronik Posta Adresi :bucak15@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi  :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :Müdürlüğümüze bağlı temel eğitim okulları için kışlık yakacak 280-ton kalorifer 
kömürü alımı. Diğer Özellikleri Teknik Şartnamede belirtilmiştir. 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden
ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri :Bucak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı merkez ve köylerde bulunan Temel Eğitim 
okullarının kömür depolarına istiflenerek teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi :Sözleşme Tarihinden itibaren on gün içinde başlanacak, sonra 20 gün içinde teslim
edilmiş olacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :KONAK MH. HÜKÜMET KONAĞI KAT:3 BUCAK
b) Tarihi ve saati :17.08.2018 – 14:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İhale günü istekliler ihalede ihaleyi kazandıkları durumda yüklenici olduklarında verecek oldukları kömürden 1 torba (25±2 kg)  numune ve bu numuneye ait numune raporu ile ihaleye gireceklerdir. Komisyon istenilen kalori değerini ve teknik özellikleri taşıyıp taşımadığını kontrol edecek numuneler inceledikten sonra nihai kararını verecek olup, ihale üzerinde kalan yükleniciden mal kabulü de bu numuneye göre yapılacaktır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı BUCAK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BUCAK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Kaymakamlık İlan No: 141 Hedef Gazetesi İlan No: 45

SPONSOR REKLAMLAR

BENZER HABERLER

CİHANGİR İSLAM BUCAK’A GELİYOR

CİHANGİR İSLAM BUCAK’A GELİYOR İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Cihangir İSLAM, Bucak’a geliyor. Saadet Partisi Bucak İlçe Başkanlığı

AK GENÇLİK’TEN ANMA GECESİNE DAVET!

AK GENÇLİK’TEN ANMA GECESİNE DAVET! Ak Parti Bucak Gençlik Kolları seçim çalışmalarının yanında sosyal etkinliklerde de bulunuyor. Ak Gençlik,

FARKINDALIK KONSERİNE TÜM HALKIMIZ DAVETLİ

FARKINDALIK KONSERİNE TÜM HALKIMIZ DAVETLİ Bucak Melekler Engelliler Derneği, 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü dolayısıyla bir etkinlik düzenliyor.

EN SON HABERLER

KÖŞE YAZARLARI