Niğde escort Manisa escort Afyon escort Tokat escort Yozgat escort Trabzon escort Kütahya escort Erzurum escort Kastamonu escort

KİRALAMA İLANI

Ana Sayfa » Gündem » KİRALAMA İLANI
Paylaş
Tarih : 08 Aralık 2018 - 7:23

KİRALAMA İLANI
Bucak Belediye Başkanlığından;
Mülkiyeti Bucak Belediyesine ait olan, İlçemiz Konak Mahallesi Orhan Gazi Caddesi No:98/4 30L-IIa Pafta 1064 Ada 2 Parsel Üzerinde bulunan Zemin ve Asma Kat olmak üzere 2 kattan oluşan 1-2-3-4 ve 5 Nolu Dükkan’lar 3(üç) yıllığına kiraya verilecektir.
1.İdarenin
a. Adresi : Pazar Mahallesi Atatürk Caddesi No:1 Bucak/BURDUR
b. Telefon ve Faks Numarası : 2483251001 – 2483253181
c. Elektronik Posta Adresi : info@bucak.bel.tr
2.İhale Konusu İşin
a)Mülkiyeti Bucak Belediyesine ait olan, İlçemiz Konak Mahallesi Orhan Gazi Caddesi No:98/4 30L-IIa Pafta 1064 Ada 2 Parsel Üzerinde bulunan Zemin ve Asma Kat olmak üzere 2 kattan oluşan 1-2-3-4 ve 5 Nolu Dükkan’lar Açık teklif usulü ile 3(üç) yıllığına kiraya verilecektir.
b)İşin Muhammen Bedeli : 387.000,00 -TL (ÜçyüzseksenyedibinTürkLirası)
c)Teslim Yeri : İlçemiz Konak Mahallesi Orhan Gazi Caddesi No:98 Bucak/BURDUR
d)Kiralama Süresi : 3 (Üç) Yıldır.
3.İhalenin
a)Yapılacağı Yer : BUCAK Belediye Başkanlığı Pazar Mahallesi Atatürk Caddesi No:1 Meclis Toplantı Salonu
b)Tarihi ve Saati : 25 Aralık 2018 – Saat: 14:00
4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
İsteklilerin aşağıda sıralanan şartları taşıması ve istenen belgeleri ibraz etmesi şarttır:
Aşağıda belirtilen belgelerin bir bütün halinde hazırlanarak, ihale günü (25 Aralık 2018) saat 12:30 dan önce Belediye Gelir Şefliğine eksiksiz teslim edilmesi gerekmektedir. Eksik evrak getirenler ihaleye iştirak ettirilmeyecektir.
A) Gerçek Kişiler;
1.İkametgâh belgesi,
2.Nüfus Cüzdan Sureti,
3.Sabıka kaydı [Son 1 ay (30 Gün) içerisinde almış olmalıdır.] (Aslı)
4.Noter Tasdikli imza beyannamesi,
5.Vekâleten katılım halinde noter tasdikli vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi
6.Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak onaylı belge
B) Tüzel Kişiler;
1.Tebligat için adres beyanı
2.Tüzel kişilerin vergi numaralarını bildirmeleri
3.Tüzel kişiliğin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi
4.Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin Noter Tasdikli İmza Beyannamesi)
5.Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi
6.Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak onaylı belge
5.Tekliflerin Teslimi;
Teklifler en geç ihale günü (25 Aralık 2018) saat:12:30’a kadar Bucak Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Şefliği‘ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderebilir. Telgraf veya faksla yahut sanal ortamda ya da CD ortamında yapılacak başvurular dikkate alınmayacak, postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
6.Tekliflerin Değerlendirilmesi
İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 maddesi uyarınca açık teklif usulünce yapılacaktır. Açık arttırma aylık kira bedeli olan 3.250,00TL+KDV bedelden başlayacak ve artırılmak suretiyle en yüksek rakamı verene iş ihale edilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1 İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve bedelsiz olarak Bucak Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü adresinden alınabilir.
7.2 İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını almaları zorunludur.
8. Teminata ilişkin hususlar;
8.1 Teminat mektupları dışındaki teminatların Bucak Halk Bankası TR 84 0001 2009 3170 0007 0000 22 nolu hesaba yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.
8.2 Geçici teminat ihale artırımına esas bedelin %3’ü olup bu işe ait geçici teminat en az 2.322,00 -TL’dir. Bu işe ait kesin teminat ise ihale toplam bedelinin %6 sıdır.
9. İsteklilerin ihaleye ait evrakları ihale komisyonu tarafından ihaleye katılanlar huzurunda ihale tarihinde saat: 14:00’da açılacaktır.
10. Teklifler Türkçe olarak verilecektir.
11. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir.
12. İhaleye ait gerekli ayrıntılı açıklamalar ihale dokümanı içerisinde yer alan İdari ve Genel Şartname içerisinde yer almaktadır.
Kaymakamlık İlan No: 221 Hedef Gazetesi İlan No: 73

SPONSOR REKLAMLAR

BENZER HABERLER

Bucak’ta Güneş Enerji Santrali Açıldı

Bucak’ta Güneş Enerji Santrali Açıldı Barbaros Mahallesi Küçük Çorak harman yerinde bulunan mülkiyeti belediyeye ait olan yaklaşık 10.000

KAYMAKAM SEZGİN’E YAKIŞIR “VEDA”

KAYMAKAM SEZGİN’E YAKIŞIR “VEDA” Antalya Vali Yardımcılığına atanan Bucak Kaymakamı Yalçın Sezgin, “Buraya gelirken de ayrılıyor olduğum

KAYMAKAM YALÇIN SEZGİN, VEDA ZİYARETLERİNDE

KAYMAKAM YALÇIN SEZGİN, VEDA ZİYARETLERİNDE Bucak Kaymakamı Yalçın SEZGİN, İçişleri Bakanlığının Yayımladığı Kararname İle Antalya

EN SON HABERLER

KÖŞE YAZARLARI